HOME
PL
szukaj

O projekcie

 

Laboratoria integracji. Integracja obywateli państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej w kontekście instytucjonalnym - to nowy projekt Caritas Polska realizowany od 1 marca 2009 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.  

 

Jego celem jest opis najlepszych praktyk integracyjnych stosowanych w państwach członkowskich UE wobec obywateli państw trzecich oraz możliwości przeszczepienia ich do polskiego kontekstu instytucjonalnego. Dzięki projektowi poprawie ulegnie jakości obsługi cudzoziemców. Stanie się tak dzięki wymianie doświadczeń i informacji na temat integracji oraz upowszechnieniu zebranych doświadczeń wśród przedstawicieli polskich i zagranicznych instytucji zaangażowanych w procesy integracji obywateli państwa trzecich. 

 

Projekt ma na celu zdiagnozowanie oraz przekazanie polskim instytucjom zaangażowanym w prace z obywatelami państw trzecich, organizacjom pozarządowym oraz decydentom polskiej polityki migracyjnej zestawu możliwych do wykorzystania dobrych praktyk. W tym celu przeprowadzona zostanie diagnoza  tych dobrych praktyk w ośmiu wybranych krajach UE (Belgia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy), dokładna analiza ich funkcjonowania w kontekstach instytucjonalnych wybranych 4 państw oraz  przeprowadzone zostanie badanie zapotrzebowania i możliwości ich absorpcji przez instytucje w Polsce. 

 

Projekt będzie przebiegał dwutorowo. Po pierwsze, w dwóch jego działaniach poszukiwane będą dobre praktyki i wzorce instytucjonalne w państwach członkowskich UE osiągających sukcesy w integracji obywateli państw trzecich. Po drugie, w badaniach socjologicznych przeprowadzonych w Polsce zdiagnozowane zostanie zapotrzebowanie na szczególnego rodzaju dobre praktyki oraz możliwości ich zastosowania. Polska jest krajem, dla którego zjawisko imigracji jest stosunkowo nowe, ale nie wątpimy, iż w trakcie badań będziemy w stanie dokonać opisu dobrych praktyk stosowanych przez polskie instytucje, które możliwe byłyby do zastosowania przez inne państwa członkowskie UE. W przypadku praktyk stosowanych przez instytucje lokalne ważnym czynnikiem będzie wymiana doświadczeń między różnymi aktorami działającymi na rzecz integracji obywateli państw trzecich, którzy umieszczeni są w różnych regionach kraju bądź mają kontakt z różnego rodzaju instytucjami publicznymi. 

 

Działaniami projektu mającymi na celu wymianę doświadczeń i dotarcie z informacją do jak największej ilości przedstawicieli instytucji będą zarówno publikacje z wnioskami z poszczególnych komponentów projektu jak i międzynarodowa konferencja podsumowująca zarówno badania polskie jak i analizy dobrych praktyk w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Celem projektu jest wzmocnienie systemu instytucji zaangażowanych w procesy integracji obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Polsce poprzez zdiagnozowanie aktualnej sytuacji oraz dostarczenie wiedzy z zakresu integracji cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym w postaci szczegółowo omówionych dobrych praktyk a także wzmocnienie procesów wymiany informacji oraz współpracy instytucjonalnej w obrębie państw członkowskich UE oraz analiza działalności instytucji włączonych w procesy integracji cudzoziemców. W przypadku Polski, projekt ma za zadanie umożliwienie czerpania doświadczeń z krajów/instytucji dla których imigracja nie jest problemem nowym (transfer mechanizmów/rozwiązań).