HOME
PL
szukaj
Tytuł

Dla uchodźców

Caritas Polska od 1 stycznia 2009 roku realizuje wspólnie z MOPR w Lublinie projekt pt. "Wspólny dom - Polska. Integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez pomoc socjalną, psychologiczną, edukacyjną i prawną" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Uchodźczego.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i problemy społeczne cudzoziemców. Zakłada rozwinięcie i poprawę oferty integracyjnej oraz poradnictwa zarówno dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy jak i osób objętych ochrona międzynarodową poprzez  realizację następujących celów:

  1. Wsparcie procesów integracji społecznej cudzoziemców poprzez stworzenie systemu spójnych i replikowanych działań
  2. Wsparcie edukacji dzieci i doradztwa zawodowego dla dorosłych
  3. Zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla azylantów, uznanych uchodźców oraz cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą.

Innowacyjnym aspektem projektu jest utworzenie mieszkań chronionych dla cudzoziemców oraz zapewnienie dzieciom cudzoziemców integrację w środowisku rówieśniczym poprzez dofinansowanie do uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych.

Realizacja nowatorskich działań zawartych w projekcie tj. utworzenie mieszkań chronionych, wpłynie na efektywną integrację cudzoziemców w środowisku lokalnym. Umożliwi zabezpieczenie podstawowej potrzeby jaką jest schronienie oraz pozwoli na przełamanie barier w kontaktach międzyludzkich, zwłaszcza w środowisku osób przyjmujących cudzoziemców. Natomiast pobyt dziecka w przedszkolu przyczyni się do nabywania znajomości języka polskiego, przygotowania do dalszej edukacji szkolnej, jak też do kształcenia dorosłych.

Jednym z działań przewidzianych w projekcie było również powołanie w styczniu 2009 roku Zespołu  Interdyscyplinarnego do Spraw Integracji Cudzoziemców, w którym wzięli udział przedstawiciele władz miasta Lublin, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ośrodka dla Cudzoziemców, Kuratorium Oświaty, Urzędu Skarbowego oraz organizacji pozarządowych: Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa, Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej oraz CAL i MOPR.

- Wymiana wiedzy i dobrych praktyk przyczyni się do rozwinięcia i ugruntowania współdziałania wszystkich instytucji i organizacji na rzecz pomocy cudzoziemcom w środowisku lokalnym.  – powiedziała Marzena Piłat, koordynator merytoryczny projektu.